Сургалт

Монголын Скаутын Холбоо нь сургалт болон насанд хүрэгчдийн нөөцийн хороотой бөгөөд 4 модон тэмдэгттэй сургалтын дарга Н.Адьяаболд удирдан ажиллаж байна. 

Сургалтууд

  1. Ерөнхий мэдээллийн сургалт
  2. Бүлгийн удирдагч бэлтгэх анхан шатны үндсэн сургалт
  3. Бүлгийн удирдагчдын ахисан түвшний буюу 2 модон тэмдэгтийн сургалт
  4. Сургалтын багийн сургагч багш бэлтгэх буюу 3 модон тэмдэгтийн сургалт
  5. Сургалт багийн дарга бэлтгэх буюу 4 модон тэмдэгтийн сургалт
  6. Олон талт сургалт
  7. Төрөлжсөн сургалт
  8. Туслах удирдагч бэлтгэх сургалт
  9. Салаан дарга бэлтгэх сургалт
  10. Шинэ скаут, каб бэлтгэх сургалт